Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012Η προστασία του περιβάλλοντος, θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της πολιτιστικής και
αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής υλοποιείται κύρια  µέσα από το δηµοκρατικό
προγραµµατισµό.
Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόµου αυτού είναι οι ακόλουθοι: 
α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η
λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.
β)  Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες  µορφές υποβάθµισης του
περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις.
γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί µέρους
γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και  µέσα από την ορθολογική διαχείρισης του
περιβάλλοντος.
δ)  Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική
αξιοποίηση των  µη ανανεώσιµων ή σπάνιων σε σχέση  µε τις τωρινές και τις  µελλοντικές
ανάγκες και µε κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος.
ε)  Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων και η
διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας.
στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
3. Αναλυτικότερα, µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιδιώκονται: 
α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων  µέτρων ώστε οι χρήσεις του να
γίνονται σύµφωνα µε τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα.
β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούµενων ως φυσικών πόρων
και ως οικοσυστηµάτων.
γ) Η προστασία της ατµόσφαιρας.
δ)  Η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών  µε
µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωµορφολογική αξία.
ε)  Η προστασία των ακτών των θαλασσών,  των όχθων των ποταµών,  των λιµνών,  του
βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων,  ως στοιχείων οικοσυστηµάτων και ως
στοιχείων του τοπίου.
στ)  Ο καθορισµός της επιθυµητής και της επιτρεπόµενης ποιότητας των φυσικών
αποδεκτών καθώς και των κάθε είδους επιτρεπόµενων εκποµπών αποβλήτων, µε την
καθιέρωση και χρησιµοποίηση κατάλληλων παραµέτρων και οριακών τιµών,  ώστε να  µην
προκαλείται υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε κριτήρια: 
-  την επιστηµονική γνώση και εµπειρία 
-  την καλύτερη διαθέσιµη και οικονοµικά εφικτή τεχνολογία 
-  τις τοπικές συνθήκες και ιδιοµορφίες του περιβάλλοντος και του πληθυσµού καθώς
επίσης και τις ανάγκες ανάπτυξης 
-  την προϋπάρχουσα διαµόρφωση συλλογικής χρήσης µιας περιοχής 
-  τα υφιστάµενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια.
ζ)  Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος µέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.
Η εντατική κτηνοτροφία συνεπάγεται υψηλή συγκέντρωση ζώων και η συγκέντρωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρόχειρος δείκτης της ποσότητας των αποβλήτων (στερεών και υγρών) που παράγουν τα εκτρεφόμενα ζώα. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο, ψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων όπως άζωτο, φωσφόρο, κάλιο, υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και αυξημένη συγκέντρωση βορίου.NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4056
Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Άρθρο 8
Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης
στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας
1.  Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή
εκµετάλλευσης,  παρά το γεγονός της τήρησης όλων των όρων και
προϋποθέσεων που τίθενται από τις οικείες άδειες εγκατάστασης,  επιβάλλεται
όταν από τη λειτουργία της, ως απόρροια εκτάκτου και  µη προβλεπόµενου σε
κανονικές συνθήκες γεγονότος,  ιδίως σε περίπτωση εµφάνισης επιδηµίας
ζωονόσου ή επιζωοτίας, προκαλείται άµεσος κίνδυνος για:
α) Τη δηµόσια υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.
β) Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων. 
γ) Την ασφάλεια των περιοίκων. 
δ) Την προστασία του περιβάλλοντος. 
2. Μετά από απόφαση της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής ή του αρµοδίου για
το έκτακτο γεγονός Υπουργού,  διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης από τα όργανα του οικείου ∆ήµου, µε τη
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών ή από τις ίδιες τις Αστυνοµικές Αρχές, µε τη
σφράγιση του παραγωγικού   εξοπλισµού της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή
σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων  µε τη σφράγιση αυτών,
χωρίς προηγούµενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης,  για ορισµένο
χρόνο,  που  µπορεί να παραταθεί για όσο διάστηµα διαρκεί το έκτακτο κι
απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση. 
3. Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λει−
τουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, λόγω γε−
γονότων ανωτέρας βίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης, δύναται να αποζημιωθεί. Οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της αποζημίωσης
και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρ−
μόδιου Υπουργού.∆ιοικητικές κυρώσεις
1.  Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκµεταλλεύσεις διαπιστώνεται
παράβαση, µετά από αυτοψία ή καταγγελία ή άλλο τρόπο, των   διατάξεων του
παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των    όρων και περιορισµών που
καθορίζονται µε τις αποφάσεις της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, µε απόφαση
της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, µετά από γνώµη της επιτροπής
σταυλισµού, επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
ή εκµετάλλευσης:
α)  ολική ή  µερική,  προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της
δραστηριότητας    µε αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και χορήγηση
της αναγκαίας κατά περίπτωση προθεσµίας για την αποµάκρυνση του ζωϊκού
κεφαλαίου ή 
β)  διοικητικό πρόστιµο το ύψος του οποίου    κυµαίνεται από πέντε χιλιάδες
(5.000)  ευρώ  µέχρι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000)  ευρώ ανάλογα  µε τη
σοβαρότητα της παράβασης,  τη συχνότητα,  την υποτροπή,  την προκαλούµενη
περιβαλλοντική επιβάρυνση,  ή
γ) συνδυασµός των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄. 
2.  Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται, µετά την
πάροδο της προθεσµίας αποµάκρυνσης του ζωϊκού κεφαλαίου, από τα όργανα
του ∆ήµου, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, µε τη σφράγιση του
παραγωγικού   εξοπλισµού της εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης ή σε περίπτωση
αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων  µε τη σφράγιση αυτών.  Η Αρµόδια
Αδειοδοτούσα Αρχή, µετά από ενηµέρωση του φορέα της εγκατάστασης ή
εκµετάλλευσης, µπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του
Συστήµατος Ηλεκτροδότησης,  οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη
ζητούµενη διακοπή εντός προθεσµίας δύο  µηνών από τη σχετική ειδοποίησή
τους.
3.  Στην    απόφαση επιβολής των κυρώσεων,  αναφέρεται η προθεσµία και οι
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της κτηνοτροφικής
δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συµβατή  µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού
ή να συµµορφωθεί µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται στην άδεια
εγκατάστασης.  Στην περίπτωση  µη συµµόρφωσης εντός της χορηγηθείσας
προθεσµίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1  του παρόντος άρθρου.
4.  Με απόφαση της Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής στους υπεύθυνους των
φορέων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στους µηχανικούς ή γεωτεχνικούς
που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου,  επιβάλλεται πρόστιµο που κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000)  ευρώ
µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)  ευρώ,  εάν,  ύστερα από επιθεώρηση των
αρµόδιων οργάνων,  αποδεικνύεται ότι το περιεχόµενο των υποβαλλόµενων
δηλώσεων είναι ψευδές.  
5.  Πριν από την επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού  µέτρου ή προστίµου,
προβλεπόµενου,  από την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία,  η Αρµόδια
Αδειοδοτούσα Αρχή  µετά από γνώµη της    επιτροπής    σταυλισµού,  καλεί
εγγράφως, µε αποδεικτικό επίδοσης της σχετικής κλήσης σε ακρόαση,  τον
κάτοχο της άδειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή τον  µηχανικό   ή γεωτεχνικό
που υπέγραψε τη ψευδή υπεύθυνη δήλωση,  σύµφωνα  µε το άρθρο 20  του
18 Συντάγµατος, ο οποίος δύναται να αναπτύξει τις απόψεις του, για τα  δικαιώµατα
ή συµφέροντά του,  εντός προθεσµίας πέντε (5)  ηµερών από την ηµέρα
επίδοσης σ` αυτόν, του σχετικού εγγράφου.
6.  Μετά την ανάπτυξη των απόψεων του ενδιαφερόµενου,  το    αποφασίζον
όργανο,  µετά  από γνώµη της επιτροπής  σταυλισµού, αν διαπιστώσει ότι για τις
παραβάσεις της παρ. 1  του παρόντος άρθρου είναι εφικτή η εκτέλεση των
απαραιτήτων βελτιωτικών εργασιών,  για την αποκατάσταση της οµαλής
λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τούτου και εφόσον κριθεί, ότι η
επί βραχύ χρονικό διάστηµα συνέχιση της λειτουργίας αυτών υπό τις ίδιες
συνθήκες δεν απειλεί άµεσα τη ∆ηµόσια Υγεία, µπορεί να µην επιβάλλει κύρωση,
αλλά να καθορίσει µε απόφασή του, τις συγκεκριµένες βελτιώσεις, που πρέπει να
γίνουν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους,  τάσσοντας   αναλόγως του  µεγέθους
των βελτιώσεων και της σοβαρότητας του προβλήµατος, που δηµιουργείται από
την πληµµελή λειτουργία των εγκαταστάσεων,  εύλογη προθεσµία που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες.
7.  Οι πιο πάνω διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα επιβάλλονται πέραν των
οποιωνδήποτε ποινικών,  αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από
άλλες διατάξεις,  αποτελούν πόρο του οικείου ∆ήµου ή της    Περιφέρειας και
εισπράττονται σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).   
8.  Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά δραστηριότητα του παρόντος
νόµου,  καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο,  το οποίο του
επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.
9.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  καθορίζονται και
εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων
και ο τρόπος κλιµάκωσης των προστίµων των παρ. 1  και 4  του παρόντος
άρθρου.  Με όµοια απόφαση  µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των
προστίµων και των παραβόλων που προβλέπονται στον νόµο αυτόν.