Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικες περιοχές


ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙ? ΜΠΟΡΕΙ? ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ? ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΕΣΤΩ?
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ? ΔΗΜΕ - ΔΗΜΕ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ?

''Οι αγροτικές περιοχές στερούνται υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, επιμόρφωσης και πολιτισμού, με αποτέλεσμα το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους.
Ειδικότερα, στον τομέα του πολιτισμού, διαπιστώνεται η ανάγκη διάσωσης και διατήρησης πολιτισμικών στοιχείων, παραδόσεων και εθίμων που σταδιακά ατονούν, ενώ θα μπορούσαν να αποτελούν στοιχεία τόνωσης της τοπικής κοινωνικής ζωής.
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικες περιοχές
Σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας, όπου μεταξύ άλλων διατίθενται πόροι στα ΚΜ μέσω του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και δεδομένου ότι στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας υπάρχει σημαντική έλλειψη ευρυζωνικών υποδομών και παροχής υπηρεσιών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), διαπιστώνεται η ανάγκη επέκτασης/αναβάθμισης των υποδομών ευρυζωνικού διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2008, η εγχώρια πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη προσεγγίζει, χωρίς να υπερβαίνει, τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο σύνολο των 25 Κ-Μ, η Ελλάδα κατέχει την 19η θέση με ποσοστό 85% σε σχέση με την συνολική πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη και μόλις την 22η θέση με ποσοστό 50% σε σχέση με την πληθυσμιακή ευρυζωνική κάλυψη στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές. Η χαμηλή αυτή θέση της Ελλάδας, οφείλεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαφορετικότητα και στο δύσβατο των ελληνικών αγροτικών περιοχών.
Κατά την διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ και μέσω του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», μεταξύ των άλλων, υλοποιείται το εθνικό έργο – «Ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις περιφέρειες της Ελλάδας» - για την ευρυζωνικότητα, έργο κρατικής ενίσχυσης, με αποδοχή EC, απόφαση Ν 210/2006 («μεγάλο έργο»). Επίσης, δημιουργήθηκαν ευρυζωνικά μητροπολιτικά δίκτυα σε 74 δήμους και ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα σε 120 δήμους και σε 20 Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.
Σκοπός του «μεγάλου έργου» ήταν η συγχρηματοδότηση ιδιωτικών εταιριών, για την ανάπτυξη νέων υποδομών σε υπο-εξυπηρετούμενες (‘λευκές’ και ‘γκρίζες’) περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό την προσφορά/ παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών συγκεκριμένου επιπέδου/ ποιότητας προς το ευρύ κοινό. Τη χρονική στιγμή έναρξης του σχεδιασμού της εν λόγω δράσης (αρχές 2005), η γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη της χώρας με ευρυζωνικές υπηρεσίες κυμαίνονταν στο ~13% και ~60% αντίστοιχα. Ως στόχος της δράσης τέθηκε η αύξηση της γεωγραφικής και πληθυσμιακής κάλυψης, ώστε μετά το πέρας του έργου να υπερβαίνει το 60% και 90% αντίστοιχα (συνολική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων τόσο των υφιστάμενων υποδομών, όσο και τις νέων υποδομών που θα υλοποιούνταν μέσω του «μεγάλου έργου»). Οι συγκεκριμένοι δείκτες τέθηκαν και ως ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και παρακολουθούνται αναλυτικά μέχρι επιπέδου διακριτού Δημοτικού Διαμερίσματος (ΔΔ). Με βάση τα δεδομένα της υλοποίησης (νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και την πορεία του έργου), έχουν υπερκαλυφθεί οι ανωτέρω στόχοι του έργου και έχει επιτευχθεί γεωγραφική κάλυψη 68.03% και πληθυσμιακή 90,44%. Το ποσοστό πληθυσμού και έκτασης που δεν προβλέπεται να καλυφθούν (επί του συνολικού πληθυσμού και έκτασης της χώρας) είναι 9,56% και 31,07% αντίστοιχα, είναι δε σαφές ποιες περιοχές επηρεάζονται από την εν λόγω δράση και ποιες παραμένουν λευκές.
Συνεπώς, η νέα προτεινόμενη δράση θα εστιάσει στην κάλυψη μέρους των υπόλοιπων λευκών περιοχών της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες δεν υπήρχε σχεδιασμός να καλυφθούν από την συγχρηματοδοτούμενη μέσω του «μεγάλου έργου» δράση, δε συμβασιοποιήθηκαν ποτέ στο πλαίσιο του «μεγάλου έργου» και παράλληλα αποτελούν περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013. Οι εν λόγω περιοχές έχουν χαρακτηριστεί «λευκές περιοχές» (white areas) με βάση την ανάλυση αγοράς του «μεγάλου έργου». Για να υλοποιηθεί ο εν λόγω στόχος, απαιτείται στις περιοχές παρέμβασης, η δημιουργία/αναβάθμιση ευρυζωνικών υποδομών καθώς και η εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής, προκειμένου να συμβάλουν καθοριστικά στην αγροτική ανάπτυξη, με την άρση της απομόνωσης, την ανάπτυξη σχετικών οικονομικών δραστηριοτήτων, θέσεων απασχόλησης, πρόσβασης σε δίκτυα πληροφοριών και προώθησης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.''